Do I own the copyright to my KickStart logo?

Yes – you will own the copyright to your logo.